085 – 76 00 355 [email protected]

Algemene voorwaarden

Klik op de knop hiernaast om de algemene voorwaarden te downloaden.

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Today Finance
financiële diensten zijn verstrekt aan opdrachtgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

1. Dienstverlening

 • Today Finance zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige
  zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de
  opdrachtgever rekening houden.
 • Today Finance verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar
  verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen en bemiddeling. Op
  Today Finance rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 • Today Finance is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te
  weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan
  Opdrachtgever heeft verstuurd.

2. Inschakeling van derden

Today Finance is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van
derden. Today Finance is, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij
aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Voor zover
de overeenkomst met een externe adviseur/ bemiddelaar niet rechtstreeks tussen Opdrachtgever en
externe adviseur/ bemiddelaar tot stand komt, zullen de met de inschakeling van deze externe adviseur/
bemiddelaar gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

3. Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever

Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Today Finance eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

4. Overeenkomst van dienstverlening

De aan de Opdrachtgever verzonden overeenkomst van dienstverlening zal gelden als vastlegging van
hetgeen tussen partijen is overeengekomen, tenzij de inhoud daarvan binnen acht dagen na datum
verzending van die overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk is weerlegd.

5. Looptijd

De opdracht tot dienstverlening is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de
opdracht aan Today Finance is verstrekt. De opdracht tot dienstverlening eindigt (onder meer) door
opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid. De
opdrachtgever is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening op ieder moment schriftelijk op te
zeggen.

6. Klachten

 • Klachten betreffende de door Today Finance in rekening gebrachte bedragen dienen zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum van de betreffende declaratie
  schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend bij Today Finance, bij gebreke waarvan
  de Opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd.
 • Klachten ter zake de kwaliteit van de door Today Finance verrichte werkzaamheden dienen
  binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het
  gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn ingediend, bij gebreke
  waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.
 • De datum van ontvangst van de klacht bij Today Finance is geldend voor de klacht termijn.
 • Klachten geven aan de Opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op opschorting van de
  betaling.

7. Betalingstermijn en verzuim

Ingeval de Opdrachtgever de door Today Finance verzonden factuur niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft betaald, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de Opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan Today Finance een rente verschuldigd van één procent per maand en € 25,- administratiekosten per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één maand geldt). Verrekening door Opdrachtgever van door Today Finance voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Today Finance uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Indien de Opdrachtgever in verzuim is om het openstaande bedrag aan Today Finance te voldoen, kan Today Finance de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd, met een minimum van EUR 750,-. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Today Finance aanleiding geeft, is Today Finance bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

8. Opschortingsrecht

 • In geval de Opdrachtgever ten opzichte van Today Finance in verzuim is heeft laatstgenoemde
  het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment
  waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.
 • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te
  verrekenen.

9. Verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever

Mocht Today Finance tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen
omtrent – gezien de omvang van de verstrekte opdracht – onvoldoende kredietwaardigheid zijdens
Opdrachtgever, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van de
Opdrachtgever tot betaling van de reeds door Today Finance verrichte werkzaamheden.

10. Annulering opdracht

Vanaf het moment dat de opdracht van dienstverlening door de Opdrachtgever is ondertekend en door
Today Finance retour is ontvangen, wordt bij de opdrachtgever na annulering van de opdracht door de
opdrachtgever – ongeacht de reden – het gehele bedrag in rekening gebracht.

11. Ontbinding overeenkomst

Today Finance heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden:

 • Indien de Opdrachtgever tekort schiet en na een schriftelijke ingebrekestelling met een
  redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming in verzuim blijft.
 • Indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend dan wel in staat van
  faillissement is verklaard dan wel wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke
  personen.
 • Indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn waarbij van Today Finance niet kan
  worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.
 • In deze situatie is de Opdrachtgever betaling van alle door Today Finance ingediende facturen
  verschuldigd.

12. Verplichtingen Opdrachtgever

 • Opdrachtgever is verplicht alle voor de door Today Finance te verrichten werkzaamheden en
  derhalve voor een correcte uitvoering van de opdracht benodigde gegevens aan Today Finance
  te verstrekken.
 • Opdrachtgever garandeert dat alle door haar verstrekte informatie juist en volledig en
  actueel is.
 • Opdrachtgever vrijwaart Today Finance tegen alle aanspraken van derden jegens Today
  Finance ten gevolge van het niet volledig zijn van dan wel niet correct zijn van de door haar
  verstrekte dan wel niet verstrekte gegevens.
 • Today Finance heeft het recht de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat
  Opdrachtgever aan de in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden verplichtingen
  heeft voldaan.
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan de Opdrachtnemer om de door hem verstrekte gegevens
  te delen met partijen waar de (her)financiering wordt aangevraagd of partijen met wie Today
  Finance samenwerkt.

13. Aansprakelijkheid

 • Today Finance geeft geen garanties met betrekking tot het realiseren van (her)financieringen,
  aan of verkoopbemiddeling, taxatie of bouwkundige keuring bemiddeling, hypotheek
  bemiddeling en bemiddeling of advies van welke aard maar ook.
 • Opdrachtgever(s) en makelaar(s) vrijwaren Today Finance, alsmede de aan Today Finance
  verbonden medewerkers, van iedere aansprakelijkheid die betrekking heeft op zichtbare- en/of
  onzichtbare gebreken, zowel feitelijke als juridisch, aan de gekochte onroerend en/of roerende
  zaak(en) alsmede de eventuele gevolgen van die gebreken. In verband met de
  onderhoudstoestand van de woning, zichtbare en onzichtbare gebreken geeft de verkopende
  makelaar tijdens de bezichtiging een globaal beeld van de woning. Dit gebeurt op basis van
  een visuele inspectie. Wat betekent dat er geen oordeel wordt gegeven over elk onderdeel
  afzonderlijk, noch over elementen die aan het zicht onttrokken zijn. Het oordeel van de
  verkopend makelaar, aankoop bemiddelaar is derhalve geen garantie voor het aan- of afwezig
  zijn van gebreken in de ruimste zin van het woord. Een verkopend makelaar, aankoop
  bemiddelaar is geen bouwkundige. Indien na oplevering van de woning gebreken als hiervoor
  omschreven naar voren komen, dient koper zich rechtstreeks te wenden tot verkoper. Er is
  geen uitputtend planologische onderzoek gedaan. Publiekrechtelijke vereisten voor vestiging,
  gebruik en/of (ver)bouw (waaronder vergunningen) zijn niet (volledig) onderzocht. Koper heeft
  een eigen onderzoek plicht naar zaken die voor hem van belang zijn. Hij kan zich nooit beroepen
  op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar
  waren uit de openbare registers. De aankoop bemiddelaar/makelaar kan u desgewenst
  verwijzen naar de desbetreffende instanties.
 • De woning is opgenomen conform de branche brede meetinstructie. Deze meetinstructie is
  gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidiger manier van
  meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De
  meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld
  interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meeting. De
  koper is in de gelegenheid gesteld d.m.v. bezichtiging(en) om zelf de maten van de woning op
  te nemen en heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt. Opdrachtgever(s) vrijwaart Today
  Finance alsmede de medewerkers van Today Finance van alle aansprakelijkheid ter zake van
  eventueel later te constateren verschillen in maatvoering van zowel gebruiksoppervlakte als
  inhoud van de woning.
 • Today Finance is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan
  opzet of grove schuld van haar, dan wel haar leidinggevende(n).
 • Today Finance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en
  bedrijfsschade.
 • De aansprakelijkheid van Today Finance is in ieder geval beperkt tot de opdrachtsom.
 • De hoogte van de schadevergoeding is beperkt tot de opdrachtsom.
 • Opdrachtgever vrijwaart Today Finance voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de
  overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.
 • Today Finance is niet aansprakelijk voor de Clausules opgenomen in koop- verkoop
  brochures, op de website van de aan- verkopende makelaar en de koopovereenkomst.
  Het betreft onder andere de volgende clausules:
 • Algemene ouderdomsclausule
  Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning ouder dan 30 jaar is, wat betekent
  dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager
  liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan
  gegarandeerd heeft, staat de verkoper niet in voor: het dak, de fundering,
  bouwkundige constructie, vloeren, wanden, plafonds, elektriciteits-, gas- en
  waterinstallaties (incl. leidingen), de riolering, de eventuele afwezigheid van
  aantasting door houtworm en/of ander ongedierte c.q. schimmels en de eventuele
  afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige
  kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in art. 6.3
  van de N.V.M.-koopakte omschreven woongebruik.
 • Clausule inzake informatie m.b.t. de bodemgesteldheid
  Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging niets bekend is.
  Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe dan ook genaamd en onder
  welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het
  grondwater van de onroerende zaak c.q. de gemeenschap waar de onroerende zaak
  deel van uit maakt, wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle
  aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de
  aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in de onroerende zaak
  c.q. de gemeenschap waar de onroerende zaak deel van uit maakt, kan voortvloeien.
 • Clausule inzake asbesthoudende stoffen
  In de onroerende zaak c.q. de gemeenschap waar de onroerende zaak deel van uit
  maakt, kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering
  van asbesthoudend materiaal dienen op grond van de milieuwetgeving speciale
  maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en
  vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid in en/of de
  verwijdering van enig asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien.
 • Clausule inzake fundering en casco
  Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en casco. Koper
  verklaart voldoende gelegenheid te hebben gehad om zich (bij de gemeente) te
  laten informeren over de fundering/casco-situatie. Koper vrijwaart verkoper voor
  alle aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele gebreken aan fundering, casco
  en de eventuele gevolgen daarvan.
 • Waterhuishoudingsclausule:
  Koper verklaart bekend te zijn met de lokale problemen betreffende het grondwaterpeil
  mogelijk ontstaan als gevolg van gewijzigd duinwaterbeheer. Indien nu of in de toekomst
  hinder ondervonden wordt van de stand van het grondwater, vrijwaart koper verkoper van
  iedere aansprakelijkheid en schade hieruit voortvloeiende.
 • Clausule inzake toekomstige besluiten van de Vereniging van Eigenaars (VvE)
  Eventuele extra bijdragen waartoe door de VvE kan worden besloten ná het
  totstandkoming van deze koopovereenkomst maar voor de datum van overdracht
  komen voor rekening en risico van koper. Van deze afspraak zal in de akte van
  levering melding worden gemaakt, van welke melding mededeling zal worden
  gedaan aan de VvE c.q. haar administrateur/bestuurder.
 • Clausule i.v.m. reservering voor groot onderhoud
  Het is koper bekend dat er gezien de huidige meerjarenbegroting van de VvE
  mogelijk maandelijks te weinig wordt gereserveerd voor het toekomstig uit te
  voeren groot onderhoud. In de komende jaren zullen er mogelijk extra bijdragen
  geheven gaan worden, dan wel de servicekosten worden verhoogd.
 • Clausule ontwikkelingen woonomgeving
  Koper is bekend met de ontwikkelingen in de omgeving van het gekochte.
  Meer informatie is te vinden op www.amsterdam.nl >> bouwen en wonen
  >> grote (bouw)projecten.
 • Maatvoering
  De woning is opgemeten conform de branche brede meetinstructie. De meetinstructie is
  bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een
  indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten
  niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen
  of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Koper vrijwaart verkoper alsmede (de
  medewerkers van) Today Finance van alle aansprakelijkheid ter zake van eventueel later te
  constateren verschillen in maatvoering van zowel gebruiksoppervlakte als inhoud van de woning.
 • Clausule Niet zelf-bewoningsclausule
  Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en
  dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk
  gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als
  hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in
  afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW,
  overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening
  en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee
  is gehouden. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.
 • Milieuclausule (bodemgesteldheid)
  Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor bodem- en/of grondwaterverontreiniging wordt
  uitgesloten. Koper zal verkoper niet voor enige vorm van bodem- en/of
  grondwaterverontreiniging aanspreken dan alleen in het geval er sprake is van verwijtbaar
  toerekenbaar handelen, nalaten of verzwijgen van verkoper.
 • Clausule inzake Energielabel
  Aan de koopovereenkomst is een kopie van een Energielabel gehecht. Het origineel zal
  bij de eigendomsoverdracht overhandigd worden door de verkoper aan de koper.
  Vanaf 1 januari 2015 zal de rijksoverheid een voorlopig Energielabel afgeven voor
  iedere woning in Nederland. Verkoper is vanaf die datum verplicht dit voorlopige label
  voor de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet hebben van een
  gevalideerd label is voor rekening en risico van verkoper. De aan het definitief maken
  verbonden kosten komen voor rekening van verkoper. Koper en verkoper vrijwaart
  Today Finance en diens makelaars en/of medewerkers, van iedere
  aansprakelijkheid die betrekking heeft op onjuistheden, alsmede van de eventuele
  gevolgen.
 • Biedsysteem
  Het Amsterdamse biedsysteem wordt gehanteerd. De procedure bij de
  onderhandelingen over de verkoop van onroerend goed is als volgt; Er is pas sprake
  van onderhandelingen als op het eerste bod van een kandidaat-koper een tegenvoorstel
  van verkoper volgt. In deze fase wordt niet met andere gegadigden onderhandeld. Er
  wordt wel bezichtigd. Bij de bezichtiging moet gemeld worden dat men in
  onderhandeling is en dat er bij interesse een éénmalig bod kan worden uitgebracht. De
  makelaar mag pas met derden onderhandelen als de onderhandelingen met de eerste
  kandidaat-koper gegadigde op niets zijn uitgelopen. Wel kan een derde een éénmalig,
  maximaal bod doen.
  Indien dit een beter bod is dan het laatste voorstel van de eerste kandidaat-koper,
  wordt deze in de gelegenheid gesteld om zijn beste bod te doen. Men koppelt terug
  naar 1e bieder dat er een bod binnen is en dat hij zijn uiterste bod mag neerleggen.
  De 1e bieder kan ook bij zijn huidige bod blijven. De makelaar verstrekt geen
  gegevens aan derden over de hoogte van de geboden bedragen. Zolang er geen
  overeenstemming is, zijn partijen niet aan elkaar gebonden. Is men in
  onderhandeling dan moet het dus duidelijk zijn voor de 3e partij dat hij een éénmalig
  bod mag uitbrengen en dat dat zijn enige kans is.
 • Schriftelijkheidvereiste
  Verkoper behoudt zich het recht voor om het object te gunnen aan de gegadigde van
  zijn keuze. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de
  particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas
  sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper
  de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk
  Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een
  toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een
  “ondertekende koopovereenkomst”.
 • Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
  Aan elk onroerend goed kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze
  worden dan aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het
  eigendomsbewijs. Een kopie van het eigendomsbewijs of eventuele andere van
  belang zijnde stukken is op te vragen via de makelaar. Today Finance is hiervoor
  nimmer aansprakelijk.
 • Bouwkundige keuring
  Om een goed beeld van de (bouwkundige) staat van de woning te krijgen, staat
  het u als (aspirant-)koper vrij de woning bouwkundig te laten keuren door een
  bouwkundige.
  Zowel verkoper als koper vrijwaren Today Finance, alsmede de aan Today
  Finance verbonden makelaars en/of medewerkers, van iedere aansprakelijkheid
  die betrekking heeft op zichtbare- en/of onzichtbare gebreken, zowel feitelijk als
  juridisch, aan het verkochte onroerend goed alsmede de eventuele gevolgen van
  die gebreken. Indien na oplevering van de woning gebreken als hiervoor
  omschreven naar voren komen, dient koper zich rechtstreeks te wenden tot
  verkoper.
  Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de
  beschikbare gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat deze slechts indicatief zijn.
  De gegevens (bedragen, maten, jaartallen, omschrijvingen, etc. ) zijn soms
  verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze uit het geheugen opgediept. De
  in onze brochure/website opgenomen informatie houdt nimmer een garantie in! Er
  kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan ontleend worden.
 • Lijst van zaken
  De woning wordt verkocht als ten tijde van de bezichtiging gezien. Today Finance
  is hiervoor nimmer aansprakelijk.
 • Gunning
  Verkoper behoudt zich het recht voor om het object te gunnen aan de gegadigde van
  zijn keuze. Today Finance is hiervoor nimmer aansprakelijk.
 • Levering
  De woning wordt geleverd vrij van huur en leeg en ontruimd (behoudens de zaken,
  die inbegrepen zijn volgens de (bijgevoegde) lijst van zaken van verkoper). Today
  Finance is hiervoor nimmer aansprakelijk.
 • Aanvragen gas, elektra en water
  Voor het aanvragen van gas en elektriciteit bent u vrij in de keuze van het
  energiebedrijf. U dient minimaal 2 weken vóór de eigendomsoverdracht het aanvraagformulier
  bij het energiebedrijf van uw keuze aan te vragen. Indien u zich niet op tijd opgeeft als nieuwe klant
  heeft de netwerkbeheerder het recht om de toelevering van energie af te sluiten. Today Finance is
  hiervoor nimmer aansprakelijk.
 • Financiering
  Koper zal vanaf de dag van ondertekening van de koopovereenkomst tot en met de dag van
  eigendomsoverdracht geen andere financiële verplichting(en) (leningen) aangaan dan ten
  behoeve van de financiering van de woning tenzij deze financiële verplichting(en) niet aan de
  financiering van de woning in de weg staat. Indien er 2 of meer kopers zijn, zullen de
  inkomens van alle kopers in de financiering worden betrokken tenzij kopers dit ten tijde van
  der onderhandelingen uitdrukkelijk hebben bedongen.
 • Onderzoeksplicht
  Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare
  gegevens, moet ervan uit gegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De
  gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge
  informatie, soms zijn ze uit het geheugen opgediept. De verkoper is nadrukkelijk gevraagd bij
  hem bekende gebreken te melden. De koper heeft echter zijn eigen onderzoeksplicht naar alle
  zaken die voor hem van belang kunnen zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid
  met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers.
  Uw makelaar kan u hierover informeren.

14. Overmacht

 • Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
  kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art 6:75 BW dan worden die
  verplichtingen opgeschort tot het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de
  overeengekomen wijze na te komen.
 • Als deze situatie zich voordoet, hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht
  op enige schadevergoeding bestaat.

 

15. Geheimhouding

Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde
gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn
betrokken.

16. Auteursrechtelijke bescherming

 • Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Today Finance uitgebrachte
  aanbiedingen, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen,
  beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door
  Today Finance verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.
 • De Opdrachtgever staat er voor in dat de opgestelde stukken zoals aanbiedingen,
  adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen,
  modellen en dergelijke – behoudens zaken ter uitvoering van de overeenkomst – niet anders
  dan met schriftelijke toestemming van Today Finance worden gekopieerd, aan derden
  getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 • Indien Today Finance na aanvaarding van een opdracht van Opdrachtgever met een concreet
  voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij Today Finance en staat het
  Opdrachtgever niet vrij zonder toestemming van Today Finance het concrete voorstel zelf uit
  te voeren of door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent
  schending van het auteursrecht, althans het recht van intellectuele/ industriële eigendom, aan
  Today Finance toebehorende, waardoor Opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens Today
  Finance. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met
  een minimum van € 11.344,-, onverminderd het recht van Today Finance op aanvullende
  schadevergoeding.

17. Elektronische communicatie

 • Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen partijen door middel van elektronische
  middelen met elkaar communiceren.
 • Opdrachtgever en Today Finance zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die
  eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
  communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Zowel Opdrachtgever als Today Finance zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen
  verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van deze risico’s.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle verhoudingen tussen Today Finance en de Opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing zijn.
 • Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze
  algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in
  Nederland.

19. Offertes van Aanbieder, adviezen en werkzaamheden

Door Today Finance aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes van Aanbieders zijn,
tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Alle aan Opdrachtgever gepresenteerde
aanbiedingen of offertes worden onder voorbehoud van acceptatie van de Aanbieder gepresenteerd.
Aan door Today Finance gemaakte budgetberekeningen, analyses, prognoses en andere berekeningen
welke wel of niet gerelateerd zijn met betrekking tot de kosten van een financieel product en de
eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten
ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen
onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een
definitieve offerte heeft uitgebracht die door Opdrachtgever is geaccepteerd en de acceptatie door
Aanbieder definitief is bevestigd, dan wel er gepasseerd is, kan Today Finance een definitieve
berekening van de maandlasten verschaffen.

20. Afwijkende bedingen

Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.