085 – 76 00 355 [email protected]

Privacyverklaring

Tot stand gekomen 18-11-2022

Deze verklaring is van toepassing op alle door Today Finance geleverde producten en diensten. Today Finance, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59959738, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Today Finance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats en -land

– Nationaliteit

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

– Beroep

– Inkomen

– Dienstverband

– Werkgever

– Arbeidsverleden

– UWV Gegevens

– Pensioengegevens

– Roker

– Burgerlijke staat

– Ooit gescheiden / Datum scheiding

– Legitimatiebewijs/verblijfsvergunning

– Kinderen

– Hoogst genoten opleiding

Ondernemersgegevens ( inkomen / winst, Soort onderneming, Rechtsvorm, KvK-nummer, SBI-code, RSIN-nummer, Aantal ondernemingen, Ondernemers faciliteiten

– Overige werkzaamheden, Overige inkomsten Box 1, Inkomsten aanmerkelijk belang (Box 2), Inkomsten Box 3, AOW / korting AOW

– Woonsituatie, Eigenwoningreserve / -schuld, BKR-registratie, Gegevens van je huidige hypotheek en woning, de verwachting van je financiële situatie in de toekomst.

– De persoonsgegevens van je partner en kinderen (zoals hierboven beschreven) indien van toepassing.

 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals gegevens over gezondheid, strafrechtelijke verleden of etnische gegevens. Today Finance verwerkt bijzondere gegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Today Finance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Today Finance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Today Finance) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Today Finance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld gedurende klantrelatie . Bij de verwerking en het bewaren van persoonsgegevens is Today Finance gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Today Finance verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder meer overdragen aan uitbestedingspartijen die namens ons uw gegevens verwerken en uw aanvraag beoordelen, banken, hypotheekadviseurs, makelaars, taxateurs en overkoepelende organisaties daarvan, notarissen, verzekeraars, Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), Stichting WEW, BKR, accountants, boekhouders, andere adviseurs, kadaster, BRP, KvK.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Today Finance gebruikt alleen technische en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Today Finance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Today Finance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Today Finance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]